DELOVNA DOVOLJENJA

Podjetjem, ki želijo zaposliti tujce iz tretjih držav* svetujemo in pripravimo dokumentacijo za pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.

Republika Slovenija ima sklenjene sporazume z nekaterimi državami, iz tega razloga je potebna pazljivost pri samem postopku pridobitve enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.

Dovoljenje za prebivanje in delo je združeno na eni kartici. Veljavnost dovoljenja je najprej za eno leto, kasneje se še dvakrat podaljša za dve leti. Ko je tujec v Sloveniji prijavljen pet let lahko zaprosi za stalno bivanje v Sloveniji.

Vloga za enotno dovoljenje za prebivanje in delo se odda na Upravno enoto, kjer ima podjetje sedež dejavnosti.

V primeru sporazuma s tretjo državo pa se vloga odda najprej na Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije in šele po pridobitvi delovnega dovoljenja se lahko odda vlogo še na Upravno enoto za pridobitev bivanja. Tujec lahko sam odda vlogo na konzulatu RS v matični državi

Dokumentacija, ki jo mora dostaviti tujec, da lahko izpeljemo postopek je sledeča:

Biometrična slika

Potrdilo o nekaznovanju (sodišče, policija)

Zavarovanje 30.000,00€ zavarovana vsota

Potni list

Obračun akontacije dohodnine

Razlogi za pridobitev dovoljenja za prebivanje in delo so lahko različni.

V nadaljevanju vas seznanjamo z najbolj pogostimi vlogami, ki jih vodimo našim strankam:

Pridobitev enotnega dovoljenja za zastopnike je lahko možna samo z soglasjem Zavoda za Zaposlovanje RS. Pogoji za pridobitev dovoljenja za novoustanovljena podjetja in za že delujoča podjetja so različni.

Za podjetja, ki so starejša  več kot šest mesecev, je pogoj, da ima pred vložitvijo vloge že zaposleno in vključeno v obvezna socialna zavarovanja najmanj eno osebo, zaposleno za polni delovni čas.

Poleg tega mora podjetje dokazati, da ima v vsakem od zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge prilive iz naslova opravljanja dejavnosti podjetja najmanj v višini 10.000 evrov na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.

Pri novoustanovljenih podjetjih pa je pogoj investicija v podjetje v višini 50.000,00 Eur v okviru katere bo tujec opravljal delo.

V obeh primerih mora delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih 6 mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od 6 mesecev, predlagati plačilne liste, če je zaposloval delavce. Hkrati na dan vložitve vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

 

Prijava kratkotrajnega dela zastopnika

Tujec, ki je v skladu z zakonom vpisan v sodni register Republike Slovenije kot zastopnik pravne osebe, lahko opravlja delo zastopanja pravne osebe na podlagi prijave dela zastopnika.

Tujec (zastopnik pravne osebe) je začetek opravljanja dela dolžan prijaviti Zavodu za zaposlovanje RS pred začetkom opravljanja dela. Na podlagi potrdila o opravljeni prijavi lahko opravlja delo do 90 dni v koledarskem letu

Slovenski delodajalec, ki želi na določeno delovno mesto zaposlovati državljane iz tretjih držav*, mora izpolniti naslednje pogoje:

  • dokazati mora, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb,
  • da ni v postopku likvidacije ali stečaja,
  • da aktivno posluje.

Za aktivno poslovanje se šteje, če je bila pri njem najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba, zaposlena za polni delovni čas. Za aktivno poslovanje se šteje tudi, da je imel v vsakem od zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge prilive iz naslova opravljanja dejavnosti podjetja najmanj v višini 10.000 evrov na transakcijski račun odprt v Republiki Sloveniji.

V obeh primerih je moral ta delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od 6 mesecev, predložiti plačilne liste, če je zaposloval delavce, in na dan vložitve vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

Delodajalci, ki so registrirani manj kot šest mesecev, se pogoj za zaposlitev tujca na določeno delovno mesto šteje za izpolnjenega, če je delodajalec pred vložitvijo vloge investiral najmanj 50.000 evrov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo. Prav tako velja, da v evidenci brezposelnih oseb ne sme biti ustreznih slovenskih kandidatov in da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja.

Če želi slovenski delodajalec zaposliti tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo, mu ni treba dokazovati, da aktivno posluje. Prav tako mu ni treba investirati 50.000 evrov v dejavnost, v kateri bo zaposlil tujca z visokošolsko izobrazbo. Pridobiti pa mora odgovor Zavoda za zaposlovanje, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb.

V kolikor želi slovenski delodajalec zaposliti tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo in za njega pridobiti modro karto EU, mu ni treba dokazovati, da aktivno posluje. Prav tako mu ni treba investirati 50.000 evrov v dejavnost. Izpolniti pa mora naslednje pogoje:

  • pridobiti odgovor Zavoda za zaposlovanje, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb;
  • s tujcem podpisati pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto, s katero bo tujcu zagotovil plačo v višini najmanj 1,5-kratnika povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji (Povprečna bruto plača se izračuna na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije).

Tujec z modro karto EU ima pravico do takojšnjega združevanja družine in mu ni potrebno čakati, da izpolni pogoj enoletnega bivanja v Republiki Sloveniji.

V kolikor imate vprašanja ali pa bi želeli, da vam pomagamo pri pridobitvi dovoljenja za bivanje in delo ter druge oblike zaposlovanja in opravljanja del in storitev v Republiki Sloveniji nam lahko pišete na e- mail info@eurotida.si . Potrudili se bomo, da vam odgovorimo v čim krajšem času.

V kolikor imate vprašanja ali pa bi želeli, da vam pomagamo pri pridobitvi dovoljenja za bivanje in delo ter druge oblike zaposlovanja in opravljanja del in storitev v Republiki Sloveniji nam lahko pišete na e- mail info@triomin.si . Potrudili se bomo, da vam odgovorimo v čim krajšem času.

* Državljani tretjih držav prihajajo iz držav, ki niso članice EU, EGP in Švicarske konfederacije.

Ali smo prava izbira za vas?

Z veseljem si vzamemo čas za vas, da skupaj zastavimo cilje, ki vas bodo pripeljali do poslovnega uspeha.

Ste pripravljeni na pozitivne spremembe?