Davki

DOHODEK IZ DEJAVNOSTI- Brošura o dohodku iz dejavnosti

 

Podrobneje

5.  Davčna obravnava oproščenih prispevkov za socialno varnost

V skladu z 9. točko 20. člena ZDoh-2 se dohodnine ne plača od obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za posamezne zavarovance v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, pod pogojem, da Slovenija oziroma samoupravna lokalna skupnost ne nastopa kot njihov delodajalec. Navedena oprostitev velja za vse zavarovance ne glede na podlago zavarovanja ter ne glede na način ugotavljanja davčne osnove.

48. člen ZDoh-2 določa, da je davčna osnova od dohodka iz dejavnosti dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Nadalje isti člen določa, da lahko zavezanec pri ugotavljanju davčne osnove davčnega leta upošteva normirane odhodke v višini 80 %, če priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

Za zavezance, ki so zavarovani kot samozaposlene osebe, se oprostitev iz 9. točke 20. člena ZDoh-2 realizira preko določitve davčne osnove, ki je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med dejanskimi prihodki in dejanskimi ali normiranimi odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Upoštevaje veljavne davčne predpise in s tem Slovenske računovodske standarde se prihodki davčno pripoznajo v višini oprostitve po 145. členu ZPIZ-2 ter odhodki v višini celotnih obračunanih prispevkov (tako tistega dela, ki ga pokriva Republika Slovenija, kot tistega dela, ki ga krije zavarovanec sam).

Na podlagi računovodske operacije priznavanja odhodkov iz naslova plačanih prispevkov, ki jih dejansko plača država, dobiček iz naslova pripoznanih prihodkov ne nastane, s tem pa je realizirana oprostitev iz 9. točke 20. člena ZDoh-2. Glede odhodkov se pri zavezancu, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, šteje, da se je zavezanec odločil za pavšalno določanje oziroma pripoznavanje vseh odhodkov, ne glede na dejansko vrsto in višino obračunanih odhodkov, vključno z obračunanimi prispevki za socialno varnost.

V skladu z zgornjo obrazložitvijo zakonskih določb obravnave zavezancev, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, na podlagi 48. člena ZDoh-2 ni pravne podlage za izvzemanje prihodkov iz davčnega obračuna zaradi načina ugotavljanja davčne osnove.
Prispevki se torej ne izvzemajo iz davčnega obračuna, ampak se oprostitev realizira preko pripoznave prihodkov in odhodkov v poslovnih knjigah. Stališče je že potrebno upoštevati pri oddaji davčnega obračuna za leto 2020.

Vir: FURS, 1. 3. 2021

Brosura_o_dohodku_iz_dejavnosti

Similar Posts