Davki

FURS: DOHODNINA – DOHODEK IZ ZAPOSLITVE

Osebno dopolnilno delo in vrednotnice, 8. izdaja, marec 2021

Osebno dopolnilno delo v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1 sodi med dela, ki se ne štejejo za delo na črno.

Za osebno dopolnilno delo se od 1. januarja 2015 dalje šteje:

a. Kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače in da so določena pod točko A na seznamu del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo. Ta dela se ne smejo opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo. Posameznik lahko opravlja delo le za osebo, ki ima vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime. Vrednotnico mora pridobiti naročnik pred pričetkom opravljanja dela.

b. Kadar posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in jih prodaja, ali kadar nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča, pod pogojem, da so ta dela določena pod točko B na seznamu del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo. Posameznik lahko opravlja navedena dela, če je pred opravljanjem dela sam pridobil vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime.

Posameznik, ki je priglasil osebno dopolnilno delo, dela lahko opravlja le sam osebno in ne more za ta dela najemati drugih fizičnih oseb (npr. posameznik, ki nabira gozdne sadeže, le-te tudi sam osebno prodaja in ne more za prodajo najeti druge fizične osebe po podjemni pogodbi).

1.1 Seznam del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo

Seznam del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, je določen v prilogi 1, ki je sestavni del Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu.

  1. Kot občasna dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali druga manjša dela se lahko opravlja:
  2. občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin;
  3. občasna pomoč pri kmetijskih delih;
  4. občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego;
  5. občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih in študijskih obveznosti;
  6. občasno prevajanje in lektoriranje;
  7. občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin  ob zasebnih dogodkih;
  8. občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.

Osebno_dopolnilno_delo_in_vrednotnice

Vir: FURS

Similar Posts