Novice

Energetska pomoč, ki jo je predstavila naša vlada, tudi za podjetja.

Vlada je sprejela sveženj ukrepov za blaženje posledic dragih energentov. Skupaj bo podjetjem in posameznikom namenila 200 milijonov evrov. Del ukrepov bo vključenih v zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki ju bo vlada v državni zbor poslala po nujnem postopku, del pa prek uredb, ki bodo veljale od 1. februarja. Shemo za pomoč iz predloga zakona bo morala odobriti tudi evropska komisija, pišejo na portalu finance.

Za gospodarstvo 70 milijonov evrov

Na vladi so pripravili predlog zakona o omilitvi posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. V njem so predvideli za 70 milijonov evrov pomoči. Shemo pomoči mora najprej odobriti evropska komisija, zato bo shema objavljena pozneje.

Pomoč bo podjetjem izplačana v enkratnem znesku, vrednost pomoči pa je odvisna od višine prihodkov in prodaje ter deleža stroška energije v odhodkih.

Predvidoma bo najmanjši znesek pomoči 50 evrov, največji pa okoli dva milijonov evrov. Višina pomoči ne bo smela preseči 60 odstotkov škode, ki jo je upravičenec utrpel zaradi podražitve energentov.

Do pomoči so upravičeni podjetja in samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo pogoje:

● imajo vsaj pet zaposlenih,

● konec leta 2019 niso bili v težavah,

● strošek energije je leta 2019 pomenil vsaj pet odstotkov njihovih prihodkov in najmanj deset tisoč evrov,

● stroški energije jim bodo letos v primerjavi z lani zrasli za več kot 30 odstotkov,

● registrirani pa so bili do 1. decembra lani.

Upravičenci morajo do konca marca vložiti izjavo na finančno upravo prek informacijskega sistema. Furs bo izplačal pomoč do 20. aprila. Če bo upravičenec dobil prevelik znesek, bo moral preveč izplačani del vrniti do 31. januarja prihodnje leto.

Znižanje omrežnine za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo ter donosnost distribucijskega operaterja

Tarifne postavke za distribucijskega operaterja za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine se bodo med 1. februarjem in 30. aprilom znižale na nič.

Solidarnostni dodatek za posameznike

Enkratni solidarnostni dodatek 150 evrov, teh naj bi bilo okoli 710 tisoč, bodo najpozneje do 15. aprila dobili:

  • upokojenci, katerih prejemek je za december 2021 znašal tisoč evrov ali manj,
  • upravičenci do nadomestila za invalidnost za december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,
  • prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za december 2021,
  • upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za december 2021,
  • upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021,
  • rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti.

Vir: finance.si

 

Similar Posts