Razpisi

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 31, Datum: 5. 3. 2021, Stran: 507

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev mikro, majhnim in srednjim gospodarskim družbam ter samostojnim podjetnikom posameznikom, ki so na področju gospodarstva v Mestni občini Koper utrpeli poslovno izgubo zaradi epidemije Covid-19, razglašene na območju Republike Slovenije.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper (v nadaljevanju: občina), in sicer v okviru naslednjih razpisanih ukrepov:

  • ukrep 1: Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije Covid-19,
  • ukrep 2: Subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov zaradi razglašene epidemije Covid-19.

Več

Pogoji za sodelovanje: Do pomoči po tem javnem razpisu so upravičeni samostojni podjetniki posamezniki, mikro, majhne in srednje gospodarske družbe, ki so registrirani po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in imajo registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju občine ter imajo na dan oddaje vloge na javni razpis poravnane vse zapadle obveznosti do občine in poravnane vse zapadle finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo Republike Slovenije, ki jih pobira davčni organ (v nadaljevanju: upravičenci).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Finančna sredstva javnega razpisa so zagotovljena v skupni višini 400.000,00 EUR, in so razdeljena po razpisanih ukrepih v naslednjih višinah:

  1. Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije Covid-19: 300.000,00 EUR
  2. Subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov zaradi razglašene epidemije Covid-19: 100.000,00 EUR

Razpisnik: Mestna občina Koper

Rok: Rok za oddajo vloge je 26. 3. 2021.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije zainteresirani lahko pošljejo vprašanja na uradni e-naslov: tajnistvo.UGDOP@koper.si, s pripisom v zadevo elektronskega sporočila »za JR gospodarstvo« ali pokličejo v tajništvo Urada za gospodarske dejavnosti, trajnostno mobilnost in promet, Tel: (05) 66-47-330 (kontaktni osebi sta Debora Kokot, Tel: (05) 66-47-397 in Jana Tolja, Tel: (05) 66-47-345), v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija javnega razpisa je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper: www.koper.si ali jo v tem roku zainteresirani upravičenci dvignejo v času uradnih ur v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Similar Posts