Razpisi

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2021

Objavljeno: Primorska gospodarska zbornica

Občina Izola je objavila JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Izola za leto 2021. Predmet javnega razpisa so nepovratna denarna sredstva (subvencije), ki se dodeljujejo za spodbujanje razvoja podjetništva v občini v letu 2021.

Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe:

Ukrep 1. – Spodbujanje udeležbe na sejmih ali razstavah doma in v tujini 3.000,00

Ukrep 2. – Spodbujanje podjetij k prijavam na javne razpise 6.000,00

Ukrep 3. – Spodbujanje ustanavljanja novih podjetij 5.000,00

Ukrep 4. – Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj 121.746,35

Upravičenci do pomoči so:

podjetja, ki imajo sedež na območju občine (mikro, majhna in srednja enotna podjetja), ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine;
drugi subjekti, ki so navedeni v okviru posameznega ukrepa.
Javni razpis je odprt od dneva objave do vključno 6.9.2021 pod pogojem, da so sredstva še na voljo.

Datumi odpiranja prijav so 31.5.2021 in 6.9.2021. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do vključno 31.5.2021 ali do vključno 6.9.2021 prispela priporočeno po pošti na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Izola na tej povezavi.

 

Similar Posts