Novice

Katero vrednost vpišemo kot finančni prihodek podjetja, če imamo v lasti delnice drugih podjetij?

Po SRS (slovenski računovodski standard) 3.7 se kapitalski instrumenti ob nakupu razvrstijo v eno od skupin:

  • finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ali
  • za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.

Po nakupu se na vsak obračunski datum (datum bilance stanja) delnice izmerijo po pošteni vrednosti. Če za delnice ni objavljene cene na delujočem trgu in za katero poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, kar je le izjema, se take delnice izmerijo po nabavni vrednosti.

Razlika med nabavno vrednostjo oziroma pošteno vrednostjo od zadnjega datuma bilance stanja se pripozna tako:

  • Če so delnice razvrščene v skupino finančnih sredstev, se sprememba vrednosti, ki se nanaša na obračunsko obdobje, pripozna kot finančni prihodek ali finančni odhodek v izkazu poslovnega izida in je tako vključena tudi v obračun davka od dobička.
  • Če so delnice razvrščene v sredstva, razpoložljiva za prodajo, se sprememba vrednosti, ki se nanaša na obračunsko obdobje, pripozna kot drugi vseobsegajoči donos v izkazu drugega vseobsegajočega donosa. Sprememba torej ni del finančnih prihodkov oziroma odhodkov, temveč je neposredno pripoznana v kapitalu v okviru rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti. V tem primeru sprememba ni vključena v obračun davka od dobička in je treba na razliko od nabavne vrednosti in poštene vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa obračunati tudi odložene terjatve ali obveznosti za davek.

Ko pride do prodaje delnic, se razlika med knjigovodsko vrednostjo in prodajno vrednostjo obračuna tako:

  • Če so delnice razvrščene v skupino finančnih sredstev po pošteni vrednosti prek poslovnega izida: razlika med zadnjo pošteno vrednostjo in prodajno vrednostjo se pripozna kot finančni prihodek oziroma odhodek v izkazu poslovnega izida.
  • Če so delnice razvrščene v sredstva, razpoložljiva za prodajo, se razlika med zadnjo pošteno vrednostjo in prodajno vrednostjo pripozna v drugem vseobsegajočem donosu – v kapitalu se povečajo oziroma zmanjšajo rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti. Nato se celotni znesek rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, ki se nanaša na prodane delnice, prenese iz rezerv na preneseni poslovni izid. Na izkaz poslovnega izida prodaja nima vpliva. V obračunu davka od dobička se znesek prenesenih rezerv vključi med prihodke oziroma odhodke in povišuje ali znižuje davčno osnovo. Obveznosti ali terjatve za odloženi davek se odpravijo prek drugega vseobsegajočega donosa.

Finančni prihodki oziroma odhodki v izkazu poslovnega izida se pojavijo samo, ko naložbo v delnice ob nakupu razvrstimo v skupino finančnih sredstev, izmerjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. V poslovni izid leta se v tem primeru ob prodaji pripozna razlika med pošteno vrednostjo na začetku leta in prodajno vrednostjo.

Vir: finance.si

Similar Posts