Novice

Nepremičnina pri samostojnem podjetniku posamezniku, ki ni zavedena med opredmetenimi osnovnimi sredstvi

FURS pojasnjuje, da mora s.p., ki oddaja nepremičnino kot s.p., ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, t.j. normiranec, to nepremičnino preseneti na s.p. kot osnovno sredstvo, in sicer v evidenco osnovnih sredstev. Seveda so tudi pri tem mnenja deljena, saj nekateri davčni svetovalci pravijo, da takšen prenos ni potreben.

Davčni, poslovni in računovodski svetovalec Darko Bohte meni, da je oddajanje nepremičnine, ki je v lasti fizične osebe, prek statusa s.p. po sistemu normiranih odhodkov, možno le pod določenimi pogoji. Pred odprtjem statusa s.p. je treba oceniti nepremičnino, ki jo želimo kot s.p. oddajati, nato pa jo vnesemo v evidenco osnovnih sredstev. Pogoj je, da je bila nepremičnina v lastništvu fizične osebe, pridobljena pred registracijo s.p. Zakon pravi, da se stvarno premoženje, prenese iz gospodinjstva v podjetje, šteje na način, kot je določeno v računovodskih standardih za brezplačno pridobljena sredstva, vendar se ne glede na to, za prihodek ne šteje stvarno premoženje, preneseno iz gospodinjstva v podjetju ob začetku opravljanja dejavnosti ali po začetku opravljanja dejavnosti, če je bilo to stvarno premoženje pridobljeno, oziroma zgrajeno pred začetkom opravljanja dejavnosti.

Po vsebini SRS2016 se prihodki od najemnin ustvarjajo le takrat, ko so nepremičnine evidentirane v poslovnih knjigah s.p. ali so vzete v finančni najem. Zato ni možno ustvarjati prihodkov iz oddajanja premoženja v najem, ne da bi s.p. imel v svojih poslovnih knjigah evidentirane nepremičnine, ki jih oddaja. Poleg tega mora normiranec s.p. voditi dodatne evidence, med katere sodi tudi evidenca osnovnih sredstev.

Pripoznanje nepremičnine v poslovnih knjigah s.p. urejajo SRS2016. S.p., ki davčno osnovo ugotavlja na podlagi normiranih odhodkov, vodi poenostavljene poslovne knjige, kot določa pravilnih o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Poleg evidence knjigovodskih listin vodi tudi evidenco osnovnih sredstev. V zadnjo sodijo tudi vpisi osnovnih sredstev, pridobljenih na način prenosa iz gospodinjstva v podjetje.

Ob prenehanju opravljanja dejavnosti oddaje nepremičnine kot s.p. bo nosilec dejavnosti prenesel nepremičnino nazaj v gospodinjstvo. Pri tem dohodnine nebo plačal, če gre za izjemo, kot določa zakon, če je bila nepremičnina pridobljena v lastništvo pred registracijo dejavnosti s.p. oziroma po začetku opravljanja dejavnosti, če je bila nepremičnina pridobljena pred začetkom opravljanja dejavnosti.

Za prenos nepremičnine med osnovna sredstva podjetnik sestavi sklep z datumom priglasitve s.p., kjer navede vse podatke o nepremičnini. Na podlagi sklepa podjetnik evidentira nepremičnino v evidenco osnovnih sredstev. Vnos nepremičnine, ki je bila pridobljena po datumu registracije s.p., bodisi z darilno pogodbo bodisi drugače, pa z davčnega vidika ni zanimiv, ker se ob prenosu v gospodinjstvo ob likvidaciji s.p. obračuna dohodnina od davčne osnove t.j. od razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo.

Podjetnik lahko pri opravljanju dejavnosti uporablja tudi take nepremičnine, ki jih ne uporablja samo kot podjetnik, temveč hkrati tudi zunaj podjetja, torej v svojem gospodinjstvu.

Similar Posts