Razpisi

Objavljen razpis za enkratno pomoč najbolj prizadetim panogam v turizmu

Agencija SPIRIT je objavila javni razpis za dodeljevanje enkratne pomoči v turizmu, gostinski ter kulturnoumetniški dejavnosti. Gre za enkratni dodatek za panoge, ki jih je koronakriza najbolj prizadela, nanj pa čakajo že skoraj leto dni. Glede na prvotne napovedi se je tudi precej zmanjšala vsota denarja, ki je na voljo za razpis, posledično so se zaostrili pogoji za pridobitev pomoči, na drugi strani pa zmanjšal znesek na zaposlenega, ki ga bo mogoče prejeti.

Na voljo je skupno deset milijonov evrov, upravičenci bodo prejeli enkratni pavšalni znesek, in sicer šest tisoč evrov na zaposlenega. Ocena je, da bo prek razpisa do pomoči prišlo okoli 500 podjetij.

Dejavnosti, ki so opravičene za enkratno pomoč

Do sredstev so upravičena mikro, mala in srednja podjetja – tudi samostojni podjetniki ali zadruge –, ki so imela 31. julija 2021 v AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih dejavnosti:

 • I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
 • I56.300 Strežba pijač,
 • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
 • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
 • N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
 • R90.010 Umetniško uprizarjanje,
 • R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje.

Upad prihodkov za 75 odstotkov

Do pomoči bodo upravičeni le podjetja in podjetniki, ki so imeli v letu 2020 izpad prihodkov od prodaje v primerjavi z letom 2019 v višini vsaj 75 odstotkov po vsaj enem od meril, in sicer izračun upada prihodkov:

 • s primerjavo prihodkov od prodaje,
 • glede na povprečno število zaposlenih,
 • glede na vrednost opredmetenih osnovnih sredstev brez zemljišč ali
 • glede na povprečne prihodke in povprečno število zaposlenih glede na upravičeno dejavnost ter organizacijsko obliko.

Višina enkratne pomoči

Upravičeni so stroški dela, ki so prijaviteljem nastali v času vnovičnega zagona dejavnosti od 1. avgusta 2021 do 31. januarja 2022. Stroške bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska v višini šest tisoč evrov za enega zaposlenega. Vrednost sofinanciranja za posamezno podjetje se izračuna tako, da se pavšalna vrednost šest tisoč evrov pomnoži z najmanjšim številom zaposlenih v upravičenem obdobju, torej od 1. avgusta 2021 do 31. januarja 2022.

Javni razpis je odprt do 22. aprila. Vloge bo mogoče oddati le v fizični obliki, in sicer prek pošte ali osebno. Vloge bodo ocenjevali, upoštevali bodo upad prihodkov, ohranjanje delovnih mest in sedež podjetja na obmejnem problemskem območju ali v TNP. Prijavitelji bodo o odločitvi obveščeni v 60 dneh od odpiranja vlog.

Vir: finance.si

Similar Posts