Novice

Postopek nakupa nepremičnine

Nakup nepremičnine je pomemben pravni posel, ki ga ne moremo jemati zlahka. Hitro lahko pride do kakšnih zapletov, ki si jih ne želimo, saj je situacija takrat že dovolj stresna sama po sebi. Nakup je smiselno izvesti s pomočjo pravnega strokovnjaka, ki bo preveril podatke o nepremičnini in pripravil ali pregledal ustrezno kupoprodajno pogodbo.

Preverjanje podatkov

Prvi korak pri nakupu nepremičnine je preverjanje podatkov, ter stanje nepremičnine v zemljiški knjigi. Na ta način lahko najdete ali je nepremičnina morda obremenjena s hipoteko, ter tudi ali je prodajalec, ki vam nepremičnino prodaja sploh dejanski lastnik te nepremičnine. Vpogled v zemljiško knjigo je brezplačen in dostopen tudi na spletu. Za pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska potrebujete identifikacijske podatke o nepremičnini. V primeru, da vam ti podatki niso znani, jih lahko najdete na portalu e-Prostor, kjer vpišete zgolj nasov nepremičnine in izpiše se vam številka katastrske občine, ter številka parcele oziroma stavbe, kar potrebujemo za vpogled v zemljiško knjigo. Portal vam prikaže tudi podatek o tem, koliko je vredna nepremičnina po oceni geodetske uprave. Po pregledu vseh podatkov o nepremičnini se je potrebno s prodajalcem dogovoriti o ceni in ostalih podrobnostih prodaje.

Priprava kupoprodajne pogodbe

Po pregledu podatkov je čas za sklenitev kupoprodajne pogodbe. Pripravo pogodbe je najbolje prepustiti pravnemu strokovnjaku, ki bo v njo vključil vse potrebne določbe, tako da bo posel varen za vas in za prodajalca.

Kupoprodajna pogodba mora vsebovati vsaj:

  • Podatke o kupcu in prodajalcu
  • Identifikacijske podatke o nepremičnini
  • Znesek in način plačila kupnine
  • Morebitne hipoteke in nastala bremena, ki bremenijo nepremičnino, ter
  • Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalca, na podlagi katerega se bo kupec vpisal kot lastnik v zemljiško knjigo

Pomembno je, da vas prodajalec pred podpisom pogodbe obvesti o energetski učinkovitosti stavbe. V ta namen vam mora izročiti energetsko izkaznico.

Davčne obveznosti

Z nakupom nepremičnine se srečate tudi z davkom. Nakup nepremičnine je odplačni pravni posel. Če gre za nakup novogradnje, se pri prodaji obračuna davek na dodano vrednost, sicer pa se bo davek odmeril po določbah Zakona o davku na promet nepremičnin. Ta določa, da se pri prodaji nepremičnine plača 2% davek na promet nepremičnin. Zavezanec za plačilo tega davka je prodajalec. Osnova za odmero davka pa je prodajna cena nepremičnine.

Notarska overitev podpisa prodajalca nepremičnine

Po plačilu davčnih obveznosti je potrebno poskrbeti za notarsko overitev podpisa prodajalca nepremičnine. Pogodba običajno vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo, zato je overitev prodajalčevega podpisa pogoj za to, da bo kupec dosegel vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. V primeru, da je zemljiškoknjižno dovolilo ločen dokument in ni del pogodbe, pa je potrebno overiti podpis na zemljiškoknjižnem dovolilu. Stroške overitve podpisa na kupoprodajni pogodbi običajno nosi prodajalec, stroške vpisa v zemljiško knjigo pa kupec nepremičnine.

Vpis v zemljiško knjigo

Zadnji korak pri nakupu nepremičnine pa je vpis v zemljiško knjigo. Kupec nepremičnine postane njen lastnik šele, ko je kot lastnik vpisan v zemljiški knjigi. Postopek vpisa v zemljiško knjigo se lahko izvede preko izbranega notarja, ki oviri tudi podpis na kupoprodajni pogodbi, oziroma zemljiškoknjižnem dovolilu. Lahko pa to uredite tudi osebno na pristojnem sodišču. Če razpolagate z elektronskih podpisom in varnim poštnim predalom, je predlog za vpis lastninske pravice mogoče vložiti tudi po elektronski pošti.

V podjetju Triomin si želimo, da je nakup nepremičnine, varen posel. Z našim svetovanjem, vam lahko pomagamo, da niste žrtev prevar, oziroma, da sami sebi ne škodite s podpisom morebitnih neveljavnih ali škodljivih pogodb.

Rezervirajte termin za svetovanje na tel. št.: 040 662 615 ali nam pišite na: info@triomin.si

Similar Posts