Razpisi

Prvi razpisi v letu 2022

Poiskali smo nekaj zanimivih razpisov, ki so namenjeni raznim subvencijam in spodbudam podjetjem.

1. Slovenski podjetniški sklad

Mikroposojila

Razpis: mikroposojila (P7 2021)

Gre za mikroposojila v višini od pet do 25 tisoč evrov, ki so namenjena mikro, malim in srednjim podjetjem, ostale lastnosti posojila so:

 • nižje zahteve po zavarovanju (pet menic podjetja),
 • nižja obrestna mera (šestmesečni EURIBOR plus pribitek 0,8 odstotne točke),
 • ročnost do 60 mesecev,
 • možnost koriščenja moratorija do šest mesecev,
 • posojilo lahko krije do sto odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta,
 • stroški odobritve in vodenja kredita se ne zaračunavajo.

Rok za prijavo: 1. marec 2022

Več informacij: subvencije.finance.si/r/2232688

2. Javna agencija za raziskovalno dejavnost

Sofinanciranje raziskovalnih projektov

Razpis: (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022

Predvideno je (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022, in sicer:

 • manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov,
 • podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov,
 • manjših temeljnih raziskovalnih projektov – Program dr. Aleša Debeljaka,
 • velikih temeljnih raziskovalnih projektov.

Rok za prijavo: 28. februar 2022

Več informacij: subvencije.finance.si/r/2232686

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predelava in trženje kmetijskih proizvodov

Razpis: podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021 (podukrep 4.2)

Predmet podpore so naslednje individualne in kolektivne naložbe v:

 • ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme,
 • ureditev izpustov,
 • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in
 • ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.

Rok za prijavo: 1. junij 2022

Več informacij: subvencije.finance.si/r/2232682

4. SID banka

Posojila za RRI-projekte

Razpis: financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3)

Posojila so namenjena izvedbi raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta, če je njegov cilj nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev. Proizvod, proces ali storitev morajo biti novi za posojilojemalca, ni pa nujno, da so novi na trgu. Najeti je mogoče posojilo od sto tisoč do 15 milijonov evrov. Obrestna mera je nižja od tržne, moratorij na odplačilo glavnice je najmanj dve leti in največ polovice ročnosti posojila.

Rok za prijavo: do porabe sredstev

Več informacij: subvencije.finance.si/r/2232171

5. SPIRIT

Trženje blagovnih znamk v tujini

Razpis: krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini

V 2022 je predviden zadnji prijavni rok za ta razpis. Sofinanciranje je razdeljeno na dva sklopa. Med upravičene stroške v prvem sklopu sodijo stroški najema razstavnega prostora, postavitve in ureditve razstavnega prostora, tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve in stroški opreme, v drugem sklopu pa med drugim stroški storitev lokalnega agenta, kot so trženjske aktivnosti, priprava in izdelava promocijskih gradiv v tujih jezikih, storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj. Podjetje lahko prejme najmanj 30 in največ sto tisoč evrov.

Rok za prijavo: 3. maj 2022

Več informacij: subvencije.finance.si/r/2231412

Vir: finance.si

Similar Posts