Razpisi

Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 45 milijonov evrov.

Skrajna roka za oddajo vlog za posamezno odpiranje sta naslednja:

  • oddaja vlog za 1. odpiranje: 17. 5. 2022,
  • oddaja vlog za 2. odpiranje: 3. 4. 2023.

Pogoji za kandidate

V razpisu ni omejitev glede velikosti podjetij, ki so v partnerstvu. Prijavi se lahko le konzorcij, ki ga sestavljata najmanj dve in največ tri podjetja. Upravičeno je lahko tudi podjetje, ki ima sedež v katerikoli drugi članici EU, v tem primeru mora imeti najpozneje ob podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije v Sloveniji poslovni naslov podružnice.

Posamezen partner mora imeti najmanj tri zaposlene, gleda se zadnji dan predhodnega koledarskega leta glede na datum oddaje vloge. Torej se za oddajo vloge v letu 2022 gleda število zaposlenih 31. decembra 2021.

Posamezen partner mora biti ustanovljen vsaj dve leti pred datumom oddaje vloge na javni razpis. Podjetje, član konzorcija, mora imeti delež kapitala v virih sredstev v enem od zadnjih dveh koledarskih let pred datumom oddaje vloge nad 30 odstotkov. Eden od partnerjev, ki ni prijavitelj, je lahko izjema, in sicer je dovoljeno, da je ustanovljen vsaj eno leto pred datumom oddaje vloge, prav tako je izjema glede zahtev po deležu kapitala v virih sredstev.

Razpis predvideva tudi, da mora biti višina čistih prihodkov od prodaje vseh konzorcijskih partnerjev skupaj v letu 2021, če se vloga oddaja v 2022, vsaj enaka vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta. Končni prejemniki subvencije so vsi partnerji v konzorciju, ki so solidarno odgovorni za obveznosti, povezane s projektom.

Vir: SPIRIT

Similar Posts