Razpisi

Sprememba Javnega razpisa P1 plus 2021 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 70, Datum: 7. 5. 2021, Stran: 1047

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine Javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7R 2020 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 204 z dne 31. 12. 2020, Ob-3566/20 in spremembe, objavljene v Uradnem listu RS, št. 3 z dne 8. 1. 2021, Ob-1020/21.

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:

4.1 Splošni pogoji kandidiranja

Se peti odstavek spremeni in v celoti nadomesti z:

Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote sta:

  • za prijavne roke 1. 2., 1. 3., 1. 4., 1. 5. in 1. 6. 2021 izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2019,
  • za prijavne roke 1. 7., 1. 9. in 1. 10. 2021 izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2020.

4.2. Osnovni pogoji kandidiranja

Se šesta in sedma alineja spremenita in v celoti nadomestita z:

  • za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2021 do vključno 1. 6. 2021, mora podjetje:

– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8 (dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES)). Ocena SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.

  • za vloge oddane na prijavne roke od 1. 7. 2021 do vključno 1. 10. 2021, mora podjetje:

– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2020 z oceno vsaj SB8.

  1. Vsebina vloge

Se peta točka spremeni in v celoti nadomesti z:

  1. Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge:
  • za prijavne roke od 1. 2. 2021 do vključno 1. 6. 2021 na podlagi letnega poročila za leto 2019;
  • za prijavne roke od 1. 7. 2021 do vključno 1. 10. 2021 na podlagi letnega poročila za leto 2020.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 

Vir: SPIRIT podjetniški portal

Similar Posts