Razpisi

Sprememba Javnega razpisa za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 81, Datum: 21. 5. 2021, Stran: 1153

Javnem razpisu za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19 (Uradni list RS, 118/20 z dne 4. 9. 2020), se v 6. točki javnega razpisa, ki opredeljuje okvirno višino sredstev, ki so na razpolago, spremenita prvi odstavek in razpredelnica, tako da se glasita:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, se poveča za 1.015.145,74 EUR in znaša 15.217.056,21 EUR, pri čemer je največ do 12.246.434,62 EUR na voljo za programsko območje kohezijske regije Vzhodna Slovenija in največ do 2.970.621,59 EUR za programsko območje kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Proračunska postavka Programsko območje Leto 2021
200510 – PN 3.1. Spodbujanje podjetništva na obmejnih problemskih območjih – 14-20 – EU – V – COVID 19 kohezijska regija Vzhodna Slovenija 9.184.825,96
200511 – PN 3.1. Spodbujanje podjetništva na obmejnih problemskih območjih – 14-20 – slovenska udeležba – V – COVID 19 kohezijska regija Vzhodna Slovenija 3.061.608,66
200512 – PN 3.1. Spodbujanje podjetništva na obmejnih problemskih območjih – 14-20 – EU – Z – COVID 19 kohezijska regija Zahodna Slovenija 2.079.435,11
200513 – PN 3.1. Spodbujanje podjetništva na obmejnih problemskih območjih – 14-20 – slovenska udeležba – Z – COVID 19 kohezijska regija Zahodna Slovenija 891.186,48
SKUPAJ   15.217.056,21

Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene, v kolikor niso v nasprotju z navedenimi spremembami.

Skladno z navedenimi spremembami se, tako da vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih straneh gov.si oziroma Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Similar Posts