Novice

Tudi po koncu epidemije so v veljavi naslednji ukrepi iz osmih protikoronskih zakonov

Objavljeno: Ljubljana, 16. junija

V Sloveniji od danes uradno ni več več razglašena epidemija covida-19, še vedno pa je treba spoštovati zaščitne ukrepe in omejitve za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Vsaj še nekaj časa ostajajo v veljavi tudi ukrepi, ki jih je za blažitev posledic epidemije uveljavilo osem doslej sprejetih protikoronskih zakonov.

STA objavlja pregled nekaterih še veljavnih omejitev in ukrepov.

POGOJ PREBOLELI, CEPLJENI, TESTIRANI

t. i. pogoj PCT morajo izpolnjevati tako ponudniki kot gostje v naslednjih primerih:

– v notranjosti gostinskih obratov,

– v turističnih namestitvah (hotelih, apartmajih, kampih),

– na bazenih,

– pri sejemski dejavnosti,

– pri kongresni dejavnosti,

– v igralnicah in igralnih salonih.

– pogoja PCT ni treba izpolnjevati otrokom do dopolnjenega 18. leta, ki so v spremstvu ožjih družinskih članov oziroma skrbnikov.

OMEJITVE ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLEZNI

Vsaj do 20. junija ostajajo v veljavi odloki, ki vsebujejo omejitve:

– na področju prodaje blaga in storitev

– na področju kulturnih storitev končnim uporabnikom

– na področju športa in obiskovanja športnih prireditev

– glede obiskovanja verskih obredov

– na področju javnega prevoza

– na področju ponujanja blaga in storitev na področju vozil.

Odlok o ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe z novim koronavirusom, ki zajema obveznost nošnje mask in razkuževanja rok – velja do 20. junija.

Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah – velja o 20. junija.

OMEJITVE ZBIRANJA LJUDI IN DOLOČITEV POGOJEV VSTOPA V DRŽAVO

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi covida-19 – velja do 20. junija 2021.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida-19 – velja do 20. junija 2021.

UKREPI ZA POMOČ GOSPODARSTVU

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa zaposlenih, ki jim delodajalec začasno ne more zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije – velja do 30. junija 2021.

Subvencioniranje plač zaposlenih na čakanju na delo – velja do 30. junija 2021.

Povračilo nadomestila plače zaposlenim, ki jim je odrejena karantena ali ne prihajajo na delo zaradi višje sile – velja do 30. junija 2021.

Subvencioniranje minimalne plače v obliki 50 evrov na delavca v prvem polletju oz. plačila prispevkov za socialno varnost od nižje osnove kot doslej v drugem poletju – velja do 31. decembra 2021.

Turistični boni v višini 200 evrov za odrasle oz. 50 evrov za mladoletne s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marec 2020 – rok za unovčenje je 31. december 2021.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene, kmete, verske uslužbence in družbenike – velja do 30. junija 2021.

Delno povračilo izgubljenega dohodka samozaposlenim, družbenikom in kmetom zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok – velja do 30. junija 2021.

Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov pravnim osebam, samozaposlenim in družbenikom – velja do 30. junija 2021.

Garancije Slovenskega podjetniškega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – javni razpis odprt do 20. oktobra 2021 oz. do porabe sredstev.

Odlog plačila kreditov za podjetja v težavah in za kredite javnih skladov – velja do 30. junija 2021.

Jamstvena shema za likvidnostna posojila podjetij – velja do 30. junija 2021.

Povračilo dela stroškov prevoznikom za izvajanje občasnega prevoza potnikov z avtobusi in kombiniranimi vozili – velja do 30. junija 2021.

UKREPI, KI ZADEVAJO SOCIALNOVARSTVENE ZAVODE

Financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih institucionalnega varstva za dve leti – od 22. avgusta do 21. avgusta 2022.

Dodatek zaposlenim za delo v sivi in rdeči coni – velja do 31. decembra 2021.

Enomesečna strateška zaloga varovalne opreme – enkratno izplačilo do 31. decembra 2021.

Varovalna oprema za zaposlene v sivi in rdeči coni (samo za osnovno in socialno oskrbo) ter dezinfekcija – velja do 31. decembra 2021.

Kritje izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet – velja do 31. decembra 2021.

Strošek vzpostavitve zunanje rdeče cone – velja do 31. decembra 2021.

Povračilo oskrbnine zaradi umika v domačo oskrbo – velja 31. decembra 2021.

Povračila stroškov dela za začasne razporeditve zaposlenih – velja do 31. decembra 2021.

Kritje stroškov vzpostavitve rdeče cone pri izvajalcu – velja do 31. decembra 2021.

Kritje stroškov namestitve zaposlenih in vseh, ki delajo pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev – velja do 31. decembra 2021.

Pomoč izvajalcem socialno varstvene storitve pomoči družine na domu – velja do 31. decembra 2021.

Sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene, ki izvajajo zdravstveno nego pri izvajalcih storitve institucionalnega varstva v javni mreži – velja do 31. decembra 2021.

S preklicem epidemije javni uslužbenci niso več upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah.

UKREPI S PODROČJA DRUŽINSKE POLITIKE

S koncem epidemije na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev preneha njihovo mesečno avtomatično podaljševanje. Stranke, ki se jim pravica do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, obeh zdravstvenih pravic po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ali subvencije najemnine, izteče v juniju 2021, morajo, če želijo, da se jim pravica podaljša, do 30. 6. 2021 vložiti vlogo za podaljšanje pravice.

Roka za dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči in za predložitev dokazil, ki sta se iztekla v času razglašene epidemije, začneta teči znova od 1. julija.

Pri vlogah za denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, obe zdravstveni pravici po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in subvencijo najemnine se premoženje (razen prihranki in vrednostni papirji) še vedno ne upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja – velja do 30. junija.

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence v višini 500 evrov – se izplačuje še eno leto po koncu epidemije; preneha pa se izplačevati povečan znesek dodatka za nego otroka v višini 100 evrov mesečno, dodatka za veliko družino v višini 100 evrov za tri oziroma 200 evrov za štiri ali več otrok.

UKREPI S PODROČJA PRAVOSODJA

Sklep na področju postopkov zaradi insolventnosti, v katerem se podaljša obdobje, za katerega lahko sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka, rok, v katerem lahko dolžnik tak odlog opraviči ter rok, do katerega je poslovodstvo družbe začasno razbremenjeno obveznosti vložiti predlog za začetek stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave, če je dolgoročna plačilna nesposobnost družbe posledica razglasitve epidemije – do 30. junija; ministrstvo je sicer v zaključni fazi zbiranja gradiv in stališč, namenjenih za odločitev o morebitnem podaljšanju tega ukrepa, so navedli na ministrstvu.

Prenehala pa bo veljati odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije, ki jo je sicer izdal predsednik vrhovnega sodišča.

Vir: STA

Similar Posts