Novice

V katerih primerih podjetniki z d.o.o. nosite odgovornost za dolgove, vi osebno?

Zlato pravilo sicer je, da družbeniki kapitalskih družb (d. o. o., d. d.) za obveznosti družbe ne odgovarjajo s svojim premoženjem. »Družbenikova obveznost do družbe pomeni le vložek, ki kot ustanovni kapital predstavlja premoženje družbe. S tem vložkom družbenik odgovarja za svoje obveznosti. V primeru, da družbeniki družbo uporabijo ali zlorabijo, da bi z njo dosegli cilje, ki so po zakonu nedopustni, pa so po pravilih o spregledu pravne osebnosti za obveznosti družbe odgovorni tudi družbeniki,«.

1. Kdo je odgovoren za prispevke?

V enoosebnih d. o. o. je za plačilo prispevkov večinoma odgovoren lastnik oziroma družbenik. Ta namreč v podjetju običajno ni zaposlen (v tem primeru bi si namreč moral izplačevati polno plačo), a je kljub temu hkrati poslovodna oseba in lastnik in mora plačevati prispevke za socialno varnost in dohodnino od predpisane osnove. Če prispevkov ne bo plačal, bo Furs terjal osebo, ne družbe.

2. Vračilo posojil

Ena najpogostejših napak ob zaprtju družbe je neplačilo oziroma ne vračilo posojil družbi, ki jih je družbenikom izplačala družba pred izbrisom družbe. V primeru izbrisa oziroma zaprtja družbe preidejo na družbenika tako premoženje kot obveznosti. Terjatve družbe do družbenika po zakonu zaradi združitve upnika in družbenika v eni osebi pravno gledano ugasnejo. Furs pa take primere obravnava kot prikrita izplačila dobička in jih obdavči kot dividendo, kar lahko zelo negativno preseneti družbenike.

3. Pri zaprtju družb, lahko upniki prav tako terjajo lastnika

V praksi je najpogostejša oblika izbrisa podjetja prenehanje družbe po skrajšanem postopku. Zanj se odločijo družbeniki, ki želijo zapreti družbo, na voljo pa je še vsaj toliko premoženja, da omogoča poplačilo dolgov. Skratka, vse dolgove mora podjetje v tem primeru poplačati.

Pogoj za prenehanje družbe po skrajšanem postopku je, da vsi družbeniki (ali edini družbenik) sprejmejo sklep o njenem prenehanju in podajo overjeno izjavo, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Načeloma torej velja, da je treba pred zaprtjem družbe poplačati vse dolgove. Če pa dolgovi niso poplačani, odgovornost zanje preide na družbenike. Upniki lahko terjatve do družbenikov, ki so podali tako izjavo, terjajo še v dveh letih po objavi izbrisa družbe iz registra.

Če družbeniki podjetja niso ustanovili, temveč so ga kupili, in ga zdaj zapirajo, tudi nosijo odgovornost za morebitne stare grehe. Kako?
Kot zapisano zgoraj, v primeru prenehanja družbe po skrajšanem postopku novi družbeniki, ki so predlagali izbris družbe na tak način in podali izjavo o tem, da so poravnane vse obveznosti družbe, upnikom družbe odgovarjajo za vse neporavnane obveznosti s svojim osebnim premoženjem še dve leti po njenem izbrisu.

Vir: finance.si

Similar Posts