Davki | Novice

Vračanje koronapomoči, plačevanje davkov v obrokih in nižja akontacija

V teh negotovih časih, ko smo se nekako rešili iz negotovih dni zaradi epidemije korona virusa, pa je sedaj prišlo vojno stanje v Ukrajini. Posledično se dražijo energenti, prihaja do težav pri dobavah in še in še. Zaradi tega si podjetja želijo plačevati nižjo akontacijo davka na dobiček. Po drugi strani pa je lahko prišlo do uspešnejšega poslovanja od sprva načrtovanega, zato bo potrebno vračilo koronapomoči. V nadaljevanju lahko preberete kako si olajšati plačevanje davčnih obveznosti.

Vračila koronapomoči na obroke

Podjetje oziroma podjetnik, ki bo moral vrniti pomoč, bo moral prek sistema e-Davki vložiti izjavo o tem, da mora pomoč vrniti do poteka roka za oddajo obračuna davka od dohodka pravnih oseb oziroma dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (za večino je to 3. maj, op. a.). Znesek prejete pomoči bo treba vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe in do takrat mora imeti tudi razdelano strategijo vračanja pomoči. Kaj pa, če nima denarja oziroma likvidnih sredstev?

Zavezanec lahko zaprosi za obročno odplačilo neupravičeno prejetih sredstev, izplačanih na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe, povezane s covidom-19. Na kaj mora paziti?

1. Upravičenec mora prejeta sredstva vrniti v 30 dneh od prejete odločbe brez zakonskih zamudnih obresti, razen v določenih primerih, ko zakonsko zamudne obresti tečejo od dneva prejema subvencije do vračila.

2. Furs in zavod za zaposlovanje dovoljujeta obročno odplačilo v vrednosti največ šestih mesečnih obrokov zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.

3. Za čas, ko je dovoljeno obročno odplačilo, se ne zaračunavajo obresti. Če zavezanec zamudi s plačilom posameznega obroka, z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi prihodnji neplačani obroki.

Plačilo in odlogi drugih davkov

Tudi drugače ima zavezanec za davek, če pride do težav pri izpolnjevanju davčnih obveznosti, možnost, da zaprosi za odlog plačila oziroma obročno plačilo na podlagi določb zakona o davčnem postopku. Zavezanec lahko zaprosi za plačilo davka v 24 mesečnih obrokih ali pa zaprosi za odlog za obdobje 24 mesecev.

V tem primeru mora zavezanec predložiti kar nekaj dokazil, da bi dokazal preprečitev hujše gospodarske škode.

Obresti za čas odloga in obročnega odplačevanja davka so v tem primeru dva odstotka na leto oziroma v višini referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, ki jo objavi evropska komisija, če je ta na dan izdaje odločbe višja od dveh odstotkov.

Določitev akontacije davka na dobiček

Višina akontacije se določi glede na davčne obveznosti za predhodno davčno obdobje, zavezanec pa lahko med letom vloži vlogo za spremembo višine akontacije, če upravičeno pričakuje, da bo njegova davčna osnova v tekočem davčnem obdobju glede na davčno osnovo v preteklem davčnem obdobju nižja ali višja, in to tudi utemelji s priloženimi dokazili oziroma pojasnili. Tudi zavezanci, ki začnejo poslovanje, morajo oceniti svojo davčno osnovo za prvo davčno obdobje in na podlagi tega izračunati akontacijo ter plačevati obroke akontacije.

za spremembo akontacije davka na dobiček, na Fursu bodo od vas pričakovali naslednje:

  • priložiti boste morali davčni obračuna za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge;
  • vlogi bo treba priložiti oceno davčne osnove za tekoče leto in podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove;
  • davčni zavezanec predloži zahtevo za znižanje akontacije davka kot vlogo prek eDavkov kot lastni dokument.
Davčni zavezanec lahko zahteva spremembo višine predhodne akontacije, tako da vlogo vloži najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka predhodne akontacije. Obroki predhodne akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katero se nanašajo, in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti (poenostavljeno: najpozneje 10. v mesecu za pretekli mesec). Če torej zavezanec želi plačevati znižano akontacijo za april (plačati jo je treba do 10. maja), mora vlogo oddati najmanj 30 dni prej (konec marca).
Vir: finance.si

Similar Posts