Davki

Za podjetja »davek« na fotokopiranje avtorskih del

Gre za plačevanje pravic avtorjev in založnikov, zavezanci za plačilo nadomestila pa so vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, z najmanj enim zaposlenim – in ki imajo fotokopirni stroj ali mehanično fotokopiranje naročajo.

V uradnem listu je bil 10. decembra objavljen skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del pri opravljanju gospodarske dejavnosti prek obsega, ki je določen v 50. členu zakona o avtorski pravici. To pomeni več od treh primerkov.

1. Kaj je predmet nadomestila?

Sporazum se nanaša na mehanično fotokopiranje – reprografijo – avtorskih del, ki se izvaja s tiskanega primerka avtorskega dela na papir ali sintetični material s fotokopirnimi stroji ali drugimi napravami. S sklenitvijo licenčne pogodbe in plačevanjem nadomestila boste dobili pravico do fotokopiranja avtorskih del.

2. Kaj ni dovoljeno?

Ne sme se kopirati za druge, ne sme se kopirati za potrebe izobraževanja drugih in tako dalje. Ne sme se tudi fotokopirati avtorskih del, zato da bi nadomeščali strokovna gradiva, ki jih podjetje redno uporablja pri opravljanju svojih dejavnosti. V zameno za to nadomestilo lahko podjetje kopira samo zase, v okviru opravljanja in nujnih oziroma potrebnih zadev za svojo lastno dejavnost.

3. Kdo je zavezanec za plačilo?

Vse pravne in fizične osebe z najmanj eno zaposleno osebo, ki so organizirane kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik in opravljajo pridobitno dejavnost. Pogoj je tudi, imajo napravo za fotokopiranje, da jo najemajo ali z njo kako drugače razpolagajo ali pa da fotokopiranje naročajo pri zunanjem izvajalcu fotokopiranja. Pravne osebe, ki ne izvajajo pridobitne dejavnosti, torej društva, neprofitna združenja in podobno, niso zavezanci. Pogodbo je treba skleniti najpozneje v enem mesecu od poziva Sazorja in ne pozneje kot pol leta od začetka veljavnosti. Torej bi morale biti vse pogodbe – pričakujejo 40 tisoč zavezancev – sklenjene v prvi polovici drugega leta.

4. Kakšna je tarifa?

Gre za pavšal, ki ni odvisen od količine fotokopiranja, temveč od števila zaposlenih. To ni čisto nenavadno v ureditvah evropskih držav, podoben način je imela denimo Švedska. V Sloveniji smo dodali še stopnjo izobrazbe, bolj izobraženi potrebujejo več fotokopij strokovnega gradiva. Torej imamo šest skupin po številu podjetij in tri skupine po deležu zaposlenih z višjo izobrazbo: manj kot 30 odstotkov zaposlenih ima višjo izobrazbo, od 30 do 40 odstotkov, in več kot 40 odstotkov. Nadomestilo raste glede na število zaposlenih in izobrazbo. Zneski so v tabeli. V letu 2021 bi bila tarifa za pol znižana, potem pa bodo popusti vse manjši do leta 2024, ko bodo podjetja plačevala polno tarifo. Sporazum določa tudi, kako si je mogoče tarifo znižati, pa tudi, kdaj se poviša: recimo, če sporočate napačne podatke. Pavšal se bo plačeval enkrat na leto, predvidoma boste račun in pogodbo dobili do konca aprila za tekoče leto.

5. Kako dokazujete, da vam ni treba plačati?

Z lastnoročno pisno izjavo, podano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ne posedujete naprave, ki omogoča fotokopiranje, da tovrstne naprave nimate v osnovnih sredstvih, da je ne najemate oziroma z njo nikakor ne razpolagate. Oziroma z izjavo, da fotokopiranja ne najemate.

6. Sazor bo lahko vstopil v vaš prostor in preveril, ali imate fotokopirni stroj

Sporazum določa, da mora podjetje, ki izjavi, da nima fotokopirnega stroja, in podjetje, ki ne sklene licenčne pogodbe o plačilu nadomestila, Sazorju omogočiti preverjanje na kraju samem. V osmih delovnih dneh od pisnega poziva Sazorja boste morali omogočiti predstavniku Sazorja, ki se bo izkazal s pooblastilom, pregled poslovnih prostorov.

7. Ne pozabite v podjetju določiti ljudi, ki bodo skrbeli za izvajanje sporazuma

Določeno je, da za spremljanje izvajanja sporazuma vsaka od strank določi dva predstavnika, ki pokrivata delovno področje tega sporazuma: torej kopiranje avtorskih del. Pazite, Sazor morate obveščati, kdo je izbran in o spremembah. Podjetja morajo Sazorju sporočati vse podatke, ki so potrebni za izvajanje sporazuma.

Vir: finance.si

Similar Posts