Davki

Poročanje o čezmejnih aranžmajih (reportable cross-border arrangements)

Kaj je čezmejni aranžma

V Poročilu o akcijskem načrtu o ukrepih BEPS, Ukrep 6, je aranžma opredeljen zelo široko in sicer je v zvezi s testom glavnega namena določeno, da pojem aranžma vključuje kakršen koli dogovor, shemo, transakcijo ali serijo transakcij, ne glede na to ali so pravno iztožljive. Vključuje zlasti ustvarjanje, pripis, pridobitev ali prenos dohodka, premoženja ali pravice, ki izvirajo iz dohodka.

Po Direktivi in ZDavP-2 (10. točka 243.a člena) je čezmejni aranžma opredeljen kot aranžma, ki zadeva več kot eno državo članice EU ali državo članico EU in tretjo državo, pri čemer je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev (tuji element):

  • vsi udeleženci v aranžmaju niso rezidenti za davčne namene v isti jurisdikciji,
  • vsaj eden od udeležencev v aranžmaju je hkrati rezident za davčne namene v več kot eni jurisdikciji,
  • eden ali več udeležencev v aranžmaju izvaja dejavnost v drugi jurisdikciji prek stalne poslovne enote, ki se nahaja v navedeni jurisdikciji in aranžma predstavlja celotno poslovanje stalne poslovne enote ali njegov del,
  • eden ali več udeležencev v aranžmaju izvaja dejavnost v drugi jurisdikciji, v kateri ni rezident za davčne namene in nima stalne poslovne enote,
  • tak aranžma bi lahko vplival na avtomatično izmenjavo informacij ali identifikacijo upravičenega lastništva.

Aranžma lahko vključuje niz aranžmajev, posamezen aranžma pa je lahko sestavljen tudi iz več delov ali korakov. Direktiva poleg tega za aranžma uporablja različne izraze, kot so sheme ali transakcije.

Aranžma je torej lahko sestavljen iz več delov oziroma faz. Kjer posamezni del ne kaže izogibanja, je treba gledati celotno sliko in oceniti, ali transakcija, kombinacija transakcij ali kombinacija transakcij in drugih dejanj tvorijo čezmejni aranžma. V tem primeru se poroča o kombinaciji transakcij in dejanj, ki tvorijo en aranžma.

Kot uporabnike čezmejnega aranžmaja se lahko šteje vse vrste davčnih zavezancev, torej tako fizične osebe, kot tudi gospodarske družbe zasebnega in javnega prava ter ustanove.

Obličnost aranžmaja ni določena, tako ni potrebno, da je aranžma v pisni obliki, lahko gre zgolj za ustni dogovor.

Opredelitev, koliko jurisdikcij »zadeva« aranžma: pomen koncepta »zadevanja« (angl. concerning) v opredelitvi čezmejnega aranžmaja iz 10. točke 243.a izhaja iz same definicije, ki je sestavljena iz generalne klavzule (čezmejni aranžma je aranžma, ki zadeva več kot eno državo članico EU ali državo članico EU in tretjo državo) in opredelitev v alinejah, ki predstavljajo izčrpen seznam možnih tujih elementov, ki bi vplivali na to, da aranžma zadeva več kot eno jurisdikcijo.

Porocanje_o_cezmejnih_aranzmajih (1)

Vir:FURS

Similar Posts